CAREERS

บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์วัด/วิเคราะห์ก๊าซ (Gas), ของเหลว(Liquid) ขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม และมลพิษจากอากาศและนำ้ ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมทีมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

 

     1. Sales Representative

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  มีพื้นฐาน วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา
 •  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์
 •  มีความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี 
 •  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ และขับขี่รถยนต์ได้ 

     

     2. Service Technician

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เครื่องมือวัด หรือเมคาทรอนิคส์
 • สามรถใช้เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ได้ดี
 • สามารถตรวจเช็คและซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

     

     3. Sales Coordinator

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  เพศหญิง/ชาย อายุ 20-30 ปี 
 •  วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 •  มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต 
 •  มีทักษะในการสื่อสาร รักงานสนับสนุนการขายและการบริการ
 •  มีความรู้ภาษาอังกฤษ และมีความรู้ด้านโปรแกรม MS.Office

   

 สถานที่ปฎิบัติงาน :  ปิ่นเกล้า /กทม.

 ลักษณะการทำงาน :  -  ตรวจสอบ จัดทำ ติดตาม เอกสารและสรุปข้อมูล/สถิติ ที่เกี่ยวข้องของฝ่ายขาย 

                                -  ติดตามงานและประสานงานลูกค้า /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสาร

 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน,หลักฐานทางทหาร (เพศชาย)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ติดต่อกลับมาที่ hr@engineering-sci.com

โทร. 02-884-6570 ext. 205