CAREERS

บริษัท วิศววิทย์ จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์วัด/วิเคราะห์แก๊สและของเหลวในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครทีมงานในตำแหน่งต่อไปนี้

**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์**

 

1. Sales Representative
ขายสินค้า สร้างและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า

- รักงานขาย มีหัวใจนักขาย สร้างความสัมพันธ์เก่ง ขยัน รับผิดชอบ

- ขับรถยนต์ได้คล่อง (ไม่จำเป็นต้องมีรถ)

- อ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้เข้าใจพอสมควร

2. Sales Support
สร้างและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสานงานต่างๆ ของแผนกขาย

- สร้างความสัมพันธ์เก่ง ขยัน รับผิดชอบ

- ขับรถยนต์ได้คล่อง (ไม่จำเป็นต้องมีรถ)

- อ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้เข้าใจพอสมควร 


3. Service Technician
ตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือวัดและวิเคราะห์

- เพศชาย

- วุฒิปวส./ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด เมคาทรอนิกส์ หรือฟิสิกส์ประยุกต์

- สามารถอ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ - สามารถตรวจเช็คแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้

- สามารถใช้เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ได้ดี

- อ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้เข้าใจพอสมควร

- ขับรถยนต์ได้คล่อง (ไม่จำเป็นต้องมีรถ)

 (บริษัทฯ ยินดีต้อนรับผู้สมัครที่มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการสัมภาษณ์งาน)

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติพร้อมแนบเอกสาร

  • หลักฐานการศึกษา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน,หลักฐานทางทหาร (เพศชาย)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ติดต่อกลับมาที่ hr@engineering-sci.com

โทร. 02-884-6570 ext. 205